information science nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information science nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information science giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information science.

Từ điển Anh Việt

 • information science

  * danh từ

  công nghệ thông tin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • information science

  * kinh tế

  khoa học thông tin

  * kỹ thuật

  khoa học thông tin

  toán & tin:

  khoa học máy tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • information science

  the sciences concerned with gathering, manipulating, storing, retrieving, and classifying recorded information

  Synonyms: informatics, information processing, IP