informatics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informatics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informatics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informatics.

Từ điển Anh Việt

 • informatics

  * danh từ

  khoa học về thông tin, tin học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • informatics

  * kinh tế

  tin học

  * kỹ thuật

  khoa học thông tin

  toán & tin:

  môn tin học

Từ điển Anh Anh - Wordnet