informatics for building and civil engineering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informatics for building and civil engineering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informatics for building and civil engineering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informatics for building and civil engineering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • informatics for building and civil engineering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tin học xây dựng