counter clerk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter clerk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter clerk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter clerk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counter clerk

    * kinh tế

    người trực ở quầy

    nhân viên ghi-sê