bob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob.

Từ điển Anh Việt

 • bob

  /bɔb/

  * danh từ

  quả lắc (đồng hồ); cục chì (của dây chì); đuôi (diều)

  búi tóc, món tóc; kiểu cắt tóc ngắn quá vai (của con gái)

  đuôi cộc (ngựa, chó)

  khúc điệp (bài hát)

  búi giun tơ (làm mồi câu)

  * ngoại động từ

  cắt (tóc) ngắn quá vai

  * nội động từ

  câu lươn bằng mồi giun tơ

  * danh từ

  sự nhấp nhô, sự nhảy nhót

  động tác khẽ nhún đầu gối cúi chào

  cái đập nhẹ, cái vỗ nhẹ, cái lắc nhẹ

  * nội động từ

  nhấp nhô bập bềnh, phấp phới trên không, nhảy nhót, lắc lư, lủng lẳng

  đớp

  to bob for cherries: đớp những trái anh đào (treo lủng lẳng)

  khẽ nhún đầu gối cúi chào

  đập nhẹ, vỗ nhẹ, lắc nhẹ

  to bob up and down

  nhảy lên, nhảy nhót

  to bob up like a cork

  lại hăng hái, lại nhiệt tình, lại tích cực (sau khi đã thất bại)

  * danh từ không đổi

  (từ lóng) đồng silinh

  * danh từ

  học sinh (trường I-tơn)

  dry bob: học sinh (trường I-tơn) chơi crickê

  wer bob: học sinh (trường I-tơn) chơi thuyền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bob

  * kỹ thuật

  con lắc

  day dọi

  dây dọi

  đĩa (da) đánh bóng

  đối trọng

  quả chì

  quả dọi

  quả lắc

  cơ khí & công trình:

  miếng cân bằng

  quả chạy (trên cân)

  quả nặng

  đo lường & điều khiển:

  vật cân bằng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bob

  a hair style for women and children; a short haircut all around

  a hanging weight, especially a metal ball on a string

  a small float usually made of cork; attached to a fishing line

  Synonyms: bobber, cork, bobfloat

  a short abrupt inclination (as of the head)

  he gave me a short bob of acknowledgement

  move up and down repeatedly

  her rucksack bobbed gently on her back

  cut hair in the style of a bob

  Bernice bobs her hair these days!

  Similar:

  british shilling: a former monetary unit in Great Britain

  Synonyms: shilling

  bobsled: a long racing sled (for 2 or more people) with a steering mechanism

  Synonyms: bobsleigh

  bobtail: a short or shortened tail of certain animals

  Synonyms: dock

  bobsled: ride a bobsled

  The boys bobbed down the hill screaming with pleasure

  dock: remove or shorten the tail of an animal

  Synonyms: tail

  curtsy: make a curtsy; usually done only by girls and women; as a sign of respect

  She curtsied when she shook the Queen's hand