bobin oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobin oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobin oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobin oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bobin oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu ống chỉ