bob weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bob weight

    * kỹ thuật

    đối trọng