bobcat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobcat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobcat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobcat.

Từ điển Anh Việt

  • bobcat

    /'bɔbkæt/

    * danh từ

    (động vật học) linh miêu Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet