bobby-socker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobby-socker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobby-socker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobby-socker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bobby-socker

    Similar:

    bobbysoxer: an adolescent girl wearing bobby socks (common in the 1940s)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).