bob stay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob stay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob stay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob stay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bob stay

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dây chằng cột buồm mũi