beef stew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef stew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef stew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef stew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beef stew

    a stew made with beef

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).