beef burrito nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef burrito nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef burrito giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef burrito.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beef burrito

    a burrito with a beef filling

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).