beef cradle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef cradle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef cradle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef cradle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef cradle

    * kinh tế

    cái nôi xả thịt