beef peptone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef peptone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef peptone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef peptone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef peptone

    * kỹ thuật

    y học:

    pepton thịt bò