beef side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef side

    * kinh tế

    nửa con thịt bò