beef raisin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef raisin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef raisin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef raisin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef raisin

    * kinh tế

    thịt chăn nuôi