beef ham nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef ham nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef ham giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef ham.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef ham

    * kinh tế

    giăm bông nạc