beef breed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef breed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef breed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef breed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef breed

    * kinh tế

    giống bò thịt