beef extract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef extract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef extract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef extract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef extract

    * kinh tế

    phần chiết của thịt bò