beef loin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef loin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef loin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef loin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef loin

    * kinh tế

    phi lê bò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beef loin

    cut of meat from a loin of beef