beef cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef cooler

    * kinh tế

    phòng bảo quản thịt ở trạng thái lạnh

    phòng làm lạnh thịt bò