beef jerky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef jerky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef jerky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef jerky.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beef jerky

    strips of dried beef

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).