beef lard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef lard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef lard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef lard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef lard

    * kinh tế

    mỡ bò nấu