beef saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef saw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef saw

    * kinh tế

    cưa để xả súc thịt bò