beef rattle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef rattle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef rattle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef rattle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef rattle

    * kinh tế

    đùi bò trước