beef steak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef steak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef steak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef steak.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef steak

    * kinh tế

    bít tết

    miếng thịt bò rán