beef carcass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef carcass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef carcass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef carcass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef carcass

    * kinh tế

    con thịt gia súc