beef ham set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef ham set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef ham set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef ham set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef ham set

    * kinh tế

    bộ đùi bỏ đã cắt