beefwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beefwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beefwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beefwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beefwood

  any of several heavy hard reddish chiefly tropical woods of the families Casuarinaceae and Proteaceae; some used for cabinetwork

  any of several Australian trees of the genus Casuarina yielding heavy hard red wood used in cabinetwork

  tree yielding hard heavy reddish wood

  Synonyms: Grevillea striata

  Similar:

  balata: a tropical hardwood tree yielding balata gum and heavy red timber

  Synonyms: balata tree, bully tree, Manilkara bidentata

  scrub beefwood: tree or tall shrub with shiny leaves and umbels of fragrant creamy-white flowers; yields hard heavy reddish wood

  Synonyms: Stenocarpus salignus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).