atm service interface (asi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atm service interface (asi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atm service interface (asi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atm service interface (asi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atm service interface (asi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Giao diện dịch vụ ATM