atmospheric cooling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric cooling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric cooling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric cooling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric cooling

    * kinh tế

    sự làm lạnh nước ngưng ở áp suất thường