atmospheric sounder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric sounder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric sounder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric sounder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric sounder

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy thăm sò khí quyển

    máy thám trắc khí quyển