atmospheric acoustics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric acoustics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric acoustics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric acoustics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric acoustics

    * kỹ thuật

    âm học khí quyển