atmospherical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospherical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospherical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospherical.

Từ điển Anh Việt

 • atmospherical

  /,ætməs'ferik/ (atmospherical) /,ætməs'ferikəl/

  * tính từ

  (thuộc) quyển khí, (thuộc) không khí

  atmospheric oxygen oxy: không khí

  atmospheric pressure: áp suất không khí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmospherical

  * kỹ thuật

  khí quyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atmospherical

  Similar:

  atmospheric: relating to or located in the atmosphere

  atmospheric tests