atmospherical pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospherical pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospherical pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospherical pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospherical pressure

    * kỹ thuật

    áp suất không khí