atmobiosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmobiosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmobiosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmobiosis.

Từ điển Anh Việt

  • atmobiosis

    * danh từ

    (sinh học) đời sống trên không