atmosphere dining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmosphere dining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmosphere dining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmosphere dining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmosphere dining

    * kinh tế

    sự đãi ăn theo bầu không khí