atm (at the moment) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atm (at the moment) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atm (at the moment) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atm (at the moment).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atm (at the moment)

    * kỹ thuật

    lúc này

    toán & tin:

    bây giờ (dùng chát trên mạng)