atm forum (atmf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atm forum (atmf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atm forum (atmf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atm forum (atmf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atm forum (atmf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Diễn đàn ATM