atm management (atmm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atm management (atmm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atm management (atmm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atm management (atmm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atm management (atmm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Quản lý ATM