atm link interconnect (ali) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atm link interconnect (ali) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atm link interconnect (ali) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atm link interconnect (ali).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atm link interconnect (ali)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Liên kết tuyến ATM