at most nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at most nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at most giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at most.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at most

    * kỹ thuật

    bất quá

    nhiều nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet