address space manager (asm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address space manager (asm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address space manager (asm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address space manager (asm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address space manager (asm)

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chương trình quản lý vùng địa chỉ

  điện tử & viễn thông:

  bộ quản lý không gian địa chỉ