address principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address principle.

Từ điển Anh Việt

  • Address principle

    (Econ) Nguyên lý địa chỉ.

    + Trong nền kinh tế KẾ HOẠCH HOÁ như ở Liên Xô trước đây, mỗi mục tiêu chiến lược đều có một tổ chức hoặc địa chỉ chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu đó