address operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address operator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    toán tử địa chỉ