address constant (adcon) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address constant (adcon) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address constant (adcon) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address constant (adcon).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address constant (adcon)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hằng địa chỉ