address change of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address change of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address change of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address change of.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address change of

    * kỹ thuật

    thay đổi địa chỉ