address book service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address book service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address book service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address book service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address book service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ sổ địa chỉ