address a letter to (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address a letter to (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address a letter to (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address a letter to (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address a letter to (to...)

    * kinh tế

    gửi một bức thư tới (ai)