active window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active window.

Từ điển Anh Việt

  • active window

    (Tech) cửa sổ hoạt động, cửa sổ đang dùng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active window

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cửa sổ hiện hành